Bomb blasts throw Man Utd's Asia tour into turmoil

17 July 2009 06:58

Source: Eurosport